• एनपीपीए की हेल्पलाइन नं. 1800111255

डीपीसीओ 1995 के अंतर्गत थोक दवाओं की सूची

1. सुलफामेथॉक्सएज़ोल

2. पेनिसिलिन

3. टेट्रासाइक्लिन

4. रिफैम्पिसिन

5. स्ट्रेप्टोमाइसिन

6. रेनीटिडिन

7. विटामिन सी

8. बेटमथासोन

9. मेट्रोनिडाज़ोल

10. क्लोरोक्वीन

11. इंसुलिन

12. इरिथ्रोमाइसिन

13. विटमिन ए

14. ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन

15. प्रेडनिसोलोन

16. सेफाजोलिन

17. मिथाइलडोपा

18. एस्पिरिन

19. ट्रिमहॉप्रिम

20. क्लैसिलिन

21. सल्फाडाईमिडाइन

22. सैल्बुटामोल

23. एफए फैमोटिडाइन

24. आइबुप्रोफ़ेन

25. मेटैमिज़ोल (एंगलिन)

26. डॉक्सीसाइक्लिन

27. सिप्रोफ्लो सिप्रोफ्लॉक्सैकिन

28. सेफ़ोटैक्सिम

29. डेक्सामेथासोन

30. इफेड्रिन

31. विटामिन बी 1 (थीईमीन)

32. कारबामेपाइन

33. विटामिन बी 2 (आर रिबोफ्लेविन)

34. थियोफाइलिइन

35. लीवोडोपा

36. टोलनाफ्ट टोलनाफट

37. विटामिन ई

38. नालिदिक ऐसिड

39. ग्रिसोफुल्विन

40. जेंटामाइसिन

41. डेक्स्ट्रोप्रोपोजेक्सीफीन

42. हलाजयुक्त हाइड्रॉक्सिंकोलिन

43. पेंटाजोसिन

44. कैप्टोप्रिल

45. नेपरोक्सन

46. पिरियेंटल पीरियेंटल

47. सुल्फाडॉक्सिन

48. नॉरफ़्लोक्सासिन

49. सेफ़्राड्रोसिल

50. पंथोनेट्स और पैंथेनॉल

51. फुरज़ोलिडन

52. पाइरिथायोसिन

53. सुल्फाडायज़ाइन

54. फ्रैमाइसेटन

55. वेरापामिल

56. एमीकिन सल्फेट *

57. ग्लिपीजाइड

58. स्पैरोनोलाक्टोंन

59. पेंटोक्सीफाइललाइन

60. एएमओडिएकिन

61. सल्फोमॉक्सोल

62. फ्रुसेमाइड

63. फेनिरामाइन मैलेटीन

64. क्लोरोक्सिलीनोल्स

65. बेम्पैम्पिसिलिन

66. लिनोमाइसिन

67. क्लोरोप्रामाइड

68. मेबहाइड्रोलाइन

69. क्लोरोमाजाइन

70. मेथेन्डिएनोन

71. फेनिल बुटजोन

72. लैंसट्रानॉल

73. सालाज़ोसुलफाइपायरिन

74. डायोसमिन

75. ट्रम्पिपरमाइन

76. मेफ़ानामिक एसिड *

 


* – 626 (ई) दिनांक 2.9.97 को हटा दिया गया


अंतिम पृष्ठ अपडेट किया गया : 05-09-2018